มก.เปิดพื้นที่จัดกิจกรรม ตอกย้ำการสร้างความสุขในมหาวิทยาลัย

มก.เปิดพื้นที่จัดกิจกรรม ตอกย้ำการสร้างความสุขในมหาวิทยาลัย

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน KU Happy Fest. & Music in the Park ภายใต้โครงการ KU ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทำงานเสริมสร้างสุขภาพครบวงจร เมื่อวันที่ 10 มี.ค.66 ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ สนามรักบี้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

Kasetsart University คือต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาพครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากร และ นิสิต มีสุขภาวะที่ดี และ มีความสุขอย่างยั่งยืน

โดยได้นำกิจกรรมสร้างสุขในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 15 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน 2565 ถึง มกราคม 2567 ซึ่งรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมแห่งความสุข ใน KU มีเป็นจำนวนมาก และหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Happy fest & music in the park ที่สนามรักบี้ ในวันนี้ การแข่งขันกีฬา KU เกมส์ ที่นิสิต อบก. ร่วมกับ สโมสรต่างๆ จัดการแข่งขัน มีนิสิตคณะต่างๆ ส่งทีมแข่งขัน หลายพันคน ทั้งกีฬาสากล และ กีฬาฮาเฮ การจัดงาน พาแลง ของนิสิต ชมรมอีสาน ที่ หน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมอีสาน งานเลี้ยงแสดงความสำเร็จการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ที่กองกีฬาศิลปะและวัฒนธรรม จัดขึ้นที่อาคารจักรพันธ์

มก.เปิดพื้นที่จัดกิจกรรม ตอกย้ำการสร้างความสุขในมหาวิทยาลัย

และนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่แสดงถึงความสุข ของนิสิต ทั้งการเล่นดนตรี การประกวด piano การซ้อมดนตรี การเล่นกีฬาของชมรมกีฬาต่างๆ การออกกำลังกายของบุคลากร การแสดงโขน ละคร ที่มีทั้ง นิสิต บุคลากร มาใช้พื้นที่ ที่มีความร่มรื่น ร่วมกับบรรยากาศในการเรียน อีกทั้งระบบนิวศที่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นพลังให้ มก. เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งความสุข ได้อย่างยั่งยืน

และ ผมยังเห็นกิจกรรมแห่งความสุข ในทุกวิทยาเขต เช่น การเปิดเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง และ KU KPS RUN ที่วิทยาเขตกำแพงแสน การเปิดการแสดงดนตรี และฉายภาพยนต์ ที่ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผมขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร มาร่วมกันสร้างความสุขในมหาวิทยาลัย และ ดูแลนิสิตของเรา ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนและมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยแห่งความสุขครบวงจร รวมทั้งมีศักยภาพในการพัฒนาโมเดลของกระบวนการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University ) และ เผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อไป

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ KU ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทำงานเสริมสร้างสุขภาพครบวงจร กล่าวว่า งาน KU Happy Fest. & Music in the Park ถือเป็นกิจกรรมแรกของการเปิดตัวโครงการ KU ต้นแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเพื่อการทำงานเสริมสร้างสุขภาพครบวงจร

ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาเปิดมุมมองความสุขด้านต่างๆของชาวมหาวิทยาลัย Happy University….Model for All? จากวิทยากรพิเศษ นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ม.มหิดล ผศ.ดร. สุรัสวดี อรุณวรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มก. (KU Happy Place Center) และร่วมเสวนาโดยผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมการแสดงดนตรี Full Band จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ CU BAND จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , RU BAND มหาวิทยาลัยรามคำแหง, TU BAND มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ KU BAND มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังมีการออกบูธกิจกรรมที่เกี่ยวกับความสุข และสุขภาพ Happy จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สสส.มหิดล กรมควบคุมโรค สถานพยาบาล มก. การออกร้านค้านิสิตกว่า 35 ร้านค้า การฉายภาพยนตร์สั้น 80 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ oeuf-au-plat.com

แทงบอล

Releated